X
تبلیغات
تمام زندگیم خدا


بارالها من در کلبه محقرم چیزی دارم که تو در بارگاه کبریای ات نداری


 من چو تو دارم و تو چون خودت نداری.

[ 91/10/26 ] [ 7:34 PM ] [ هانیه ]

[ ]

نکته
نکته های که باید به شانس بدهیم

۱.هر روز را چند دقیقه برای مرور حوادث و اتفاقات مثبت زندگی بگذاریم.

۲.همیشه شاد و مثبت اندیش باشیم و مسائل کوچک و پیش پا افتاده را زیاد بزرگ نکنیم

۳.به ندای درون و آنچه که دلتان می گوید گوش کنید که اغلب انها صدای مثبت است و اتفاق های خوبی در بر دارد.

۴.با تجربیات تازه روبرو شوید واز آن نترسید و همیشه با والدین و بزرگترها دربارهی تجربیاتشان صحبت کنید.

[ 91/10/26 ] [ 7:57 PM ] [ هانیه ]

[ ]

اگر
 اگر...........


اگر دروغ رنگ داشت هر روزشایدده ها رنگین کمان ازدهان مانطفه می بست وبی رنگی کمترین چیز بود.


اگر عشق ارتفاع داشت ،من زمین را زیر پای خودداشتم و توهیچگاه عزم صعود نمی کردی آنگاه شاید

 پرچم کهربایی مرا در قله ها به تمسخر می گرفتی.


اگر گناه وزن داشت هیچ کس را توان آن نبود که آن را انجام دهد.


اگر دیوار نبود نزدیک تر بودیم ،همه ی وسعت دنیا یک خانه می شد و تمام محتوای سفره سهم همه

 بود و هیچ کس پشت هیچ نا کجا آبادی پنهان نمی شد.


[ 91/10/26 ] [ 7:50 PM ] [ هانیه ]

[ ]